BITS logo
mandag 21. september 2020 | BITS tekstversjon for media aural braille, tty | epostlister | styrerom
søk


dataforeningen bildelenke
Hvordan utføre en brukertest? 2004-06-20
En kort og overordnet beskrivelse av stegene i en brukertest: forarbeid, gjennomføring og etterarbeid.

Av Anita Jenbergsen, Kommunikatørene

En brukertest innbefatter tre faser: forarbeid, gjennomføring og etterarbeid.

1 Forarbeidet
Forarbeidet består av å:
 • Definere målgrupper
 • Rekruttere testdeltagere
 • Definere omfanget av hva som skal testes og fastsette evalueringskriterier
 • Fastsette godkjennings- og underkjenningskriterier for testen
 • Utarbeide testoppgaver og eventuelt tilrettelegge testmateriale og utarbeide testdata
 • Tilrettelegging av testrom / -utstyr. (Evnt leie av lokale)
 • Dokumentasjon: Testplan
2 Gjennomføring av brukertest
Systemet testes av en og en testdeltager. Testen ledes av en testleder, og overværes av en til to observatører. Testlederens oppgave er å tildele oppgaver og lede testen slik at testdeltageren får en mulighet til å løse oppgaver innen den tilmålte tiden. Om det viser seg at systemet er så vanskelig laget at testdeltageren får problemer med å løse oppgaven innen tilmålt tid er det testlederens oppgave å tilse at testdeltageren begynner på neste oppgave uten at det på noen måte vil tilstøte deltageren.

Enkelte testledere benytter seg av en tenke-høyt-teknikk. Dette vil si at testlederen oppmuntrer testdeltageren til å tenke høyt så mye som mulig under gjennomføringen av testen. På denne måten kan man få en større klarhet i hva som eventuelt er problemet og hvorfor testdeltageren handler som han gjør. Når testdeltageren tenker høyt vil vi også i større grad få avdekket hva testdeltageren synspunkter om systemet.

Observatøren(e)s oppgave er å:
 • Observere testdeltagerens handlinger
 • Notere ned eventuelle problemer som oppstår og årsaken til problemene
 • Notere ned hva testdeltagerens uttrykker om nettsiden
 • Eventuelt stille oppfølgingsspørsmål etter at testen er gjennomført

Antall testdeltagere:
Ved bruk av 5 testdeltagere kan man få avdekket inntil 80 % av systemets svakheter. Ved bruk av 8 testdeltagere kan man få avdekket inntil 90 % av systemets svakheter (Jakob Nielsen 1993).

Hvem kan være testdeltager:
De to viktigste kravene til en testdeltager er at han eller hun bør være en person som er en potensiell bruker av systemet, og i tillegg bør han eller hun ikke ha noe kjennskap til systemet fra før. Grunnen til dette er at vi ikke ønsker at testdeltageren skal ha en bevisst eller ubevisst viten som gjør at han eller hun automatisk unngår de åpenlyse problemene ved systemet.

Hvor lenge foregår en test:
Tiden på en brukertest varierer. Dette avhenger av hva som skal testes (konsept / førsteinntrykk, navigasjon, lesbarhet, utvalgte funksjoner / tjenester), og omfanget (en prototype, deler av systemet, hele systemet).

NB! Det er testdeltageren som tester systemet og ikke omvendt.

3 Etterarbeidet
Etterarbeidet består i å:
 • Oppsummere brukertestens resultat (Hva var problematisk og hva fungerte bra)
 • Analysere testresultatene (Hva var problemet og hvorfor oppstod dette problemet)

Dokumentasjon: Testrapport. Rapporten inneholder hva som fungerte tilfredsstillende og hva som ikke fungerte tilfredsstillende, beskrivelse av eventuelle mangler og en konklusjon på anbefalte utbedringer.Copyright BITS © 2020
Publiseringssystem: CustomPublish AS
Design: Steven Stieng, Logodesign: Jakob Thyness, Innholdsstruktrur: Kristin Sander, Fødselshjelp: Gunnar Bråthen, Domenenavnekspert: Ole Kværnø, Ivrig deltager og innholdsleverandør: Erik G. Nilsson